Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia

Anul școlar 2016-2017

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 

I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea

Colegiului Tehnic“Danubius”Corabia, în conformitate cu Constituţia României, Legea Învăţământului-Legea1/2011, Statutul PersonaluluiDidactic din Învăţământul Preuniversitar, Regulamentul de organizare şifuncţionare a unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu actele normativeelaborate de MENCȘ şi alte ministere.

alin.1. Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Art.2 Organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic ”Danubius” Corabia se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art.1 şi cu deciziile I.S.J.Olt.

Art.3 Învăţământul în Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia se organizează şi se desfăşoară în limba română.

Art.4 Se interzice crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de protelitism religios şi a oricărei forme de activitate care încalcă normele generale de moralitate, care primejduiesc sănătatea fizică şi/ sau morală a elevilor.

Art.5 Religia este considerată disciplină ce face parte integrantă din trunchiul común

 

Art.6 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic,Codului muncii, Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului

Art.7 Structura anului şcolar se stabileşte prin ordinul MENCŞ.

 

Art.8. Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, stabilite de Consiliul pentru Curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral

Art.9 Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia aparţine patrimoniului Consiliului Local Corabia, care asigură finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere

 

II.ORGANIZAREA ŞCOLII

Art.10 Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia este o instituţie de învăţământ de stat. Este subordonat la nivel central de MENCŞ, iar la nivel judeţean şi local de I.S.J.Olt şi organismele teritoriale ale statului.

Art.11 Obiectivul fundamental al şcolii îl constituie instruirea şi educarea elevilor în

vederea integrării lor în viaţă socială. Pe nivele de învăţământ organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic ”Danubius” Corabia se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art. 1 şi cu deciziile I.S.J.Olt.

Art.12 Numele acestei unităţi de învăţământ este ColegiulTehnic”Danubius” Corabia în  conformitate cu Ordinul MEN din 3530/25.03.2008.

Art.13

alin.1.Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia funcţionează cu următoarele forme de învăţământ, filiere, profiluri şi specializări :

              - Filiera tehnologica-Zi-IX-XII- Tehnic- Servicii- Tehnician in activități de comerț,

 

                                                                     -Tehnician in activități in activități economice

                                                                               -Coafor stilist

                                                     -Resurse naturale- Tehnician ecolog și protecția mediului

                                                                                      -Tehnician în agricultură ecologică

                                                                                                 -Tehnician in agricultură

                                                   -Electric- Tehnician electrician- electronist auto

                                                -Mecanic- Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

                  -Filiera tehnologică-Seral- IX-XIII- Servicii-Tehnician în activități economice

                                                                 -Electric- Tehnician electrician electronist auto

                                                                                           - Tehnician in instalații electrice

                                                    -Resurse naturale- Tehnician ecolog si protecția mediului

                                                                                                        -Tehnician in agricultură

                                          -Mecanică- Tehnician mechanic pentru intreținere și reparații  

                  -Filiera tehnologică-Profesională-Mecanic-Mecanic agricol

                                                                         -Agricultură-Agricultori culture de camp

                                                           -Servicii- Comerciant vânzător mărfuri alimentare

                 -Filiera tehnologică- Maistru-  Maistru mecanic

                                                                         

alin.2. Filiera, profilul, specializarea claselor liceale vor fi stabilite anual prin programele organismelor de conducere ale liceului şi prin aprobările ISJOlt privind planul de şcolarizare

alin.3. La liceu clasele se constituie la începutul primului an de studiu pe specializări, în urma examenului de admitere a cărui metodologie este aprobată de MENCS

alin.4. La învăţământul secundar inferior clasele se constituie la începutul primului an de studiu în funcţie de opţiunea elevilor şi părinţilor

Art.14 Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia funcţionează cu internat şi cantină pentru elevi, iar în cazuri speciale pot beneficia de cazare în cămin şi de servirea mesei la cantină şi cadrele didactice ale Colegiului Tehnic ”Danubius”plătind contravaloarea (conform hotărârii CA).

Art.15 Activitatea de învăţământ şi practică se desfăşoară în săli,cabinete, laboratoare, sala de sport, teren de sport.

Art.16 În sălile cu regim de cabinet/laborator elevii nu au acces în timpul pauzelor

şi fără supravegherea profesorului de specialitate.

Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului şcolar de către

diriginţii claselor pe baza de Proces Verbal de primire – predare.

Orice deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaş sau colectivul clasei.

Art.17 Procesul de învăţământ se desfăşoară conform orarului în două schimburi:

 

- învăţământ liceal - dimineaţă 8:00-14:00 IX -XII- IX-XI profesional

- după amiază 14:00-20:00,IX-XIII-seral, M2

Art. 18

alin.1.Şcoala este condusă de Consiliul de Administraţie, format din 13 membrii, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CA funcţionează pe baza metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din învăţământul preuniversitar (anexă 1-OMEN4619 din 22 sep. 2014. Atribuţiile CA-extras din OMEN 4619 din 22 sep. 2014)

alin.2.Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de invăţământ constituie Consiliul Profesoral. Acesta funcţionează conform articolelor 48-50 din ROFUIP.Atribuţiile Consiliul Profesoral -extras din ROFUIP.

“Art.49Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;

(b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

din unitatea de învăţământ;

c) alege prin vot secret ,membrii consiliului de administraţie care provin din rândul personalului didactic ;

(d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii;

(e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;

(f) aprobă componentă nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;

g)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor diriginte, precum şisituaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigente;

(h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârsesc abateri;

(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

(j) validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8-în

cazul unităţilor de învăţământ cu profil tehnologic,

 (k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii ;

(l)validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs aprobată de consiliul de administraţie;

(m) avizează proiectul planului de şcolarizare;

(n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual ;

(o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar,care solicită acordarea gradatiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pebaza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

(p) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice ;

(r) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ ;

(s) dezbate, la solicitarea MENCȘ a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativa, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă ,formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

(t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv- educative din unitatea de învăţământ ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic ;

(u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în condiţiile legii ;

(v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile ;

(w) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ,conform legii. ’’

Art.19 Relaţiile de colaborare şi subordonare în şcoală sunt cele din organigramă(anexă 2).

Art.20 La nivelul şcolii vor funcţiona următoarele comisii şi catedre(conform art.56-58 din ROFUIP-anexă 3)

Art.21 Responsabilii comisiilor şi atribuţiile acestora sunt prezentate în anexele 4 şi 5conform art.70-80 din ROFUIP

Art.22 Fiecare clasă va fi condusă de un învăţător / diriginte precum şi de consiliul clasei care funcţionează conform articolelor 51-55 din ROFUIP(Atribuţii diriginte şi consiliul clasei,conform art. 63-69 din ROFUIP anexa 6)

III.CURRICULUM

Art. 23 Schema proprie a şcolii va fi constituită pe baza planurilor cadru elaborate de MENCŞ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 24 Numărul de ore pentru disciplinele opţionale este stabilit în Consiliul profesoral ,la propunerea comisiei de curriculum, în funcţie de utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane existente, interesul claselor, cerinţele părinţilor şi pregătirii personalului didactic, fără a depăşi numărul maxim de ore indicat în planul cadru.

Art. 25 Oferta CDL se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de CP şi se aprobă de CA.După aprobarea disciplinelor din CDL, în baza opţiunii scrise a elevilor şi părinţilor şi raportând la resursele existente(materiale şi de personal),aceste discipline opţionale devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv

 

IV RESURSE UMANE

Art. 26 Dobândirea calităţii de angajat al acestei şcoli implică asumarea tuturor responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, precum şi beneficierea de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii.

Art. 27Angajarea pesonalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. Consiliul de Administraţie poate introduce criterii de selecţie suplimentare de angajare (ptr. personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic) dacă aceştia aduc un spor de eficientă activităţii consemnate în fişa postului.

a) PERSONALUL DIDACTIC

Art.28 Conform art. 43 din Statutul personalului didactic, normă didactică este de 18 ore/săptămâna,iar timpul săptămânal de lucru este de 40 ore/ săpt. Pentru monitorizarea activităţii, fiecare cadru didactic va deţine un caiet personal care va conţine:

-cataloagele claselor din încadrare, din care va reieşi evaluarea sumativă;

-notiţe de la activităţile Consiliului Profesoral, şedinţele de catedră, şedinţele cu părinţii şi alte activităţi

-schiţele şi planurile pentru proiectarea didactică

-observaţii cu privire la elevii clasei la care este diriginte;

-sarcinile din fişa individuală a postului

Art.29 Prezenţa la ore este obligatorie. Durata orei este de 50 min. : orice întârziere sau absenţă se sancţionează prin consemnarea în condica de prezenţă şi diminuarea corespunzătoare a retribuţiei. Învoirile se fac pe baza de cerere scrisă adresată directorului şcolii.

Fiecare cadru didactic are obligaţia de a anunţa înainte cu o zi sau în dimineaţa zilei respective absenţa de la activitate -telefonic- la secretariatul şcolii (director sau director adjunct ), in caz contrar neprezentarea este considerată absență și sancționată conform reglementărilor în vigoare.

Art.30 Atribuţiile din fişa individuală a postului sunt obligatorii. Nerespectarea acestora conduce, după caz, la diminuarea calificativului sau alte sancţiuni.

Art.31 Drepturile personalului didactic şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului didactic, în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu, sunt cele prevăzute în Legea 1/2011.

Art.32Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau reprezentanţi legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art.33Fiecare cadru didactic va efectua serviciul pe şcoală. Nr. zilelor de serviciu pe şcoală este în concordanţă cu norma didactică (norma didactică/plata cu ora).

b) PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 34

alin.1.Serviciile secretariat, contabilitate şi laborant, bibliotecar îşi desfăşoară

activitatea după următorul program:

Secretaria  Contabilitate  Laborant    Magazioner     Bibliotecar

8:00-19:30 8 :00-16:00 8:00-16 :00 7:00-20.00      9:00-17:15

Personalul de îngrijire lucrează în schimburi după următorul program(prin rotaţie)

- administrator – 8:00-16:00

- îngrijitoare,mecanic,fochist - 7:30-15:30

- paznicul – 15.30-7.30

Serviciile secretariat, contabilitate, administrativ se subordonează directorului/director adjunct

alin 2. – Bibliotecara, laboranta şi pedagogele vor susţine prin activitatea lorboptimizarea procesului instructiv-educaţional.

Programele de activitate ale personalului auxiliar se desfăşoara numai la recomandarea şi acordul celor cărora le sunt subordonaţi:

-bibliotecarul se subordonează directorului adjunct/director;

-laborantul se subordonează prof. de biologie, fizică, chimie si directorului/director adjunct ;

-pedagogii şi supraveghetorul de noapte se subordonează directorului adjunct /director.

Art.35 Recuperarea orelor efectuate peste programul lunar de lucru se efectuează la cerere, cu acordul Consiliului de Administraţie şi/sau conducerii şcolii, în funcţie de posibilităţile şi situaţiile existente în şcoală. Cererea scrisă se înaintează şefului de compartiment cu cel puţin o săptămână înaintea datei solicitate.

Art. 36 Învoirile se fac pe bază de cerere scrisă, înaintată şefului de compartiment cu 2-3 zile înaintea datei solicitate , cu propunerea şefului de compartiment şi cu aprobarea conducerii şcolii, cu asigurarea suplinirii sau cu reducerea retribuţiei (conform PO în vigoare) . În caz contrar, neprezentarea este considerată absenţă şi sancţionată conform reglementărilor în vigoare. (excepţie făcând cazurile deosebite , neprevăzute).

Art .37 Efectuarea concediului de odihnă se face conform planificării propuse de şeful de compartiment şi aprobate de conducerea şcolii, astfel încât să nu fie perturbată activitatea instituţiei. Planificarea concediilor pentru întreg personalul școlii și evidență  învoirilor se țin la conducerea școlii și compartimentul secretariat.

V.ELEVII

a).Dobândirea și exercitarea calitaţii de elev

Art.38 În conformitate cu ROFUIP art.107-116 ,beneficiarii primari ai învăţământului  sunt elevii.

Art.39 Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.

Art.40 Metodologia examenului de admitere este aprobată de MENCȘ.

b).Exercitarea calităţii de elev

Art.41 Dobândirea calităţii de elev al Colegiul Tehnic ”Danubius ” Corabia înseamnă asumarea responsabilităţilor ce decurg din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cele specifice acestei şcoli.

Art.42 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activitătile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii.

Art.43 Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrul didactic care conduce activitatea, acesta consemnând în catalog, cu cerneală albastră, absenţa la ora respectivă.

Art.44 Monitorizarea absenţelor se efectuează de către dirigintele clasei conform art.67 (2) din ROFUIP.

Dirigintele clasei are obligaţia de a lua legătura cu familia elevului şi de a întreprinde toate acţiunile posibile pentru preîntâmpinarea situaţiilor de exmatriculare din cauza absenţelor nemotivate sau abandon şcolar.

Art.45 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare din familie, sau altor cauze de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

Art.46 Motivarea absenţelor se efectuează de către profesorul diriginte al clasei în ziua prezentării actelor justificative (conform art.113 din ROFUIP)pe baza următoarelor documente:

-Adeverinţă medicală eliberată de medicul şcolii;

-Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist din Policlinică sau spital, înregistrată şi vizată de medicul şcolii;

-Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie,înregistrată şi vizată de medicul şcolii;

-Cerere scrisă a părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, dar nu mai mult de 3 zile pe semestru,vizată de diriginte şi aprobată de directorul şcolii.

 

Art.47-La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportive suplimentar,a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportive integrat,a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional.

-Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare judeţene , naţionale,internaţionale, la concursurile profesionale,la nivel local,regional şi naţional,la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

Art.48 Absenţele vor fi consemnate de profesori la începutul orei; întârzierile vor fi motivate doar pentru prima oră de curs la care elevul (din motive obiective, cunoscute de profesorul diriginte - în cazul elevilor navetişti întârziaţidin cauza condiţiilor meteorologice sau a altor situaţii de forţă majoră datorate navetei) nu a putut ajunge ;

Art.49 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă diriginţilor în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii de către elevi şi sunt păstrate pe întreagă durată a anului şcolar;

Art.50 Dirigintele motivează absenţele numai dacă elevul a absentat întreaga zi cu scutire medicală sau cerere de la părinţi. Excepţii:

a)scutirea medicală pe 1-2 ore dată de medicul şcolii;

b)solicitarea de învoire făcută de părinte în scris , avizată de diriginte şi aprobată de director (cu cel puţin o zi înainte ).

Art.51Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere,numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.

Art.52Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi , căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în îngrijire,detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.

c) Drepturile elevilor

Art. 53 Elevii Colegiului Tehnic ”Danubius” Corabia beneficiază de toate drepturile prevăzute de ROFUIP(art.118-136) şi nicio activitate organizată de şcoală să nu poată leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

Art. 54 Elevii unităţii noastre au prioritate în faţa altor elevi în asigurarea, la cerere, a cazării în internatul şcolii şi a servirii mesei în cantină şcolii.

Art. 55 Se constituie Consiliul elevilor format din câte 1 reprezentant al fiecărei clase. Consiliul elevilor propune şi organizează activitatea instructivă şi educativă la cerere şi-n interesul elevilor şcolii, activităţi care vor fi monitorizate şi îndrumate de către un colectiv de cadre didactice desemnate de Consiliul de Administraţie. Consiliul elevilor va desemna un reprezentant în Consiliul de Administraţie.

Art.56 Elevii au acces, sub îndrumarea cadrelor didactice la întreagă baza materială a şcolii şi o pot face pentru studiu sau recreere. În zilele libere , elevii şcolii pot folosi baza sportivă a şcolii numai cu acordul conducerii şcolii pe baza de cerere scrisă însoţiţi de un cadru didactic.

Art. 58

alin.1. În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.

alin.2.Elevii au dreptul la bilete cu preţuri reduse,la spectacole,muzee,manifestări cultural-sportive,transportul în comun,pe baza carnetului de elev,vizat la zi.

alin.3.Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.

alin.4.Elevii pot beneficia de burse sau alte ajutoare în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare în vigoare alin.5.Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi la concursuri şcolare pot beneficia de burse/premii obţinute prin intermediul unor sponsorizări sau donaţii.

alin.6 Elevii dislexici beneficiază de timp suplimentar de lucru în cazul evaluărilor. De asemenea,au acces la materiale informative oferite de site-urile specializate (existenţa unor link-uri directe de pe site-ul colegiului)

a)Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev,să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

alin.5.Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi la concursuri şcolare pot beneficia de burse/premii obţinute prin intermediul unor sponsorizări sau donaţii.

alin.6 Elevii dislexici beneficiază de timp suplimentar de lucru în cazul evaluărilor. De asemenea,au acces la materiale informative oferite de site-urile specializate (existenţa unor link-uri directe de pe site-ul colegiului)

c).Responsabilităţile elevilorÎn conformitate cu art.137-142 din ROFUIP :

Art. 59Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în şcoală cât şi în afara şcolii, să respecte regulamentele, regulile de circulaţie şi cele de sănătate şi securitate în muncă.

Art. 60 Accesul elevilor se face pe baza carnetului de elev numai pe la intrarea elevilor, pe căile de acces.

Art. 61

a)Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev,să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

b)Carnetul de elev va fi utilizat ca document de corespondenţă între şcoală şi familie.

Art. 62Elevii vor efectua prin rotaţie serviciul pe clasă şi pe şcoală, la internat şi cămin, după caz, conform graficului stabilit.Organizarea serviciului pe şcoală se efectuează numai de către elevii din clasele a IX- XI-a din învăţământul liceal și profesional.

Art. 63

alin.1 Nu este permisă ieşirea elevilor din curtea şcolii decât la sfârşitul programului şcolar.

alin2 Elevul este obligat să se prezinte la timp ,conform orarului, la activităţile şcolare şi extraşcolare.

alin.3Excepţiile de la alin.1 şi alin.2 sunt permise numai în cazul calamităţilor naturale şi/sau la decizia conducerii şcolii, respectiv în prezenţa unui părinte.

Art.64

alin.1 Este interzis elevilor:

a) distrugerea sau deteriorarea documentelor şcolare;

b) deteriorarea bunurilor din şcoală(mobilier şcolar,calculatoare,uşi ,bănci,pereţietc.)

c) difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornografic

d) să fumeze, să consume şi să introducă băuturi alcoolice sau derivate, droguri,ţigări, substanţe etnobotanice în şcoală şi în curtea şcolii;

e)să îşi rezolve eventualele “conflicte”cu colegii singuri fără a anunţa :dirigintele, prof. de serviciu sau direcţiunea;

f) să adreseze injurii colegilor sau personalului şcolii;

g) să staţioneze şi să fumeze în curtea ,la poarta sau pe gardul şcolii; să folosească gesturi şi limbaj neadecvat faţă de trecători;

h) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs. Şcoala nu este responsabilă de siguranţa telefoanelor şi a altor bunuri ale elevilor ;

i) să realizeze înregistrări audio sau video în timpul activităţilor desfăşurate în şcoală fără acceptul profesorului ce coordonează aceste activităţi şi ale conducerii şcolii ;

j) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa ,suveranitatea şi integritatea naţională a ţării,care cultivă violenţă şi intoleranţă ;

k) să introducă în şcoală orice tipuri de arme, muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene etc.

l) să introducă ilegal persoane străine în şcoală;

m) să lanseze anunţuri false(cu privire la amplasarea unor materiale explozibile)în perimetrul unităţii de învăţământ şi să facă glume care pun în pericol siguranţa elevilor şi profesorilor ;

n) să saboteze activităţile instructiv-educative prin refuzul de a participa efectiv la oră ;

o) să iniţieze sau/şi să adere la acţiuni colective de neparticipare la ora/orele de curs ;

p) să poarte bijuterii ostentative, să-şi vopsească părul;

q) să aibă o vestimentaţie indecentă (fustă scurtă, înscrisuri triviale pe haine);să-şi schimbe uniforma în şcoală sau în afara şcolii;

r) să între în discuţii neprincipiale cu personalul şcolii sau cu personalul  de pază;

s) să participe la jocuri de noroc în spaţiul şcolii(Săli de clasă,curte etc.)

 

 alin.2 Elevii nu au voie :

-să alerge pe coridor sau în clasă ;

-să se îmbrâncească în clase şi pe coridoare ;

-să se dea pe balustrade;

-să se aplece pe fereastră;

-să se urce pe pervazul ferestrei;

-să se urce pe gardul şcolii,pe bănci,în copacii din curtea şcolii;

-să arunce apă pe gresie , sau în clase şi să se joace cu apă (pericol de alunecare);

-să se joace cu mingea prin clasă,pe coridoare;

-să arunce resturile alimentare şi ambalajele pe lângă coşuri sau tomberoane,pe fereastră ,în grădina şi curtea şcolii etc.

-să alerge în clase sau pe culoarele şcolii

alin.3.Elevii trebuie:

-să păstreze curăţenia în clase,la punctele sanitare,pe holuri,în laboratoare şi în curtea şcolii;

să coboare cu grijă scările;

-să folosească punctele sanitare repartizate(fete/băieţi);

-să oprească apa la robinet după utilizare

d).Recompensele elevilor(conform art.143-146 din ROFUIP)

Art. 65. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură sau alte activităţi extracurriculare pot primi următoarele recompense;

a) evidenţiere în faţă colegilor clasei;

b) evidenţiere,de către director,în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor,în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat ;

d) burse de merit, de studiu,şi de performanţă ;

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ,ori de agenţi economici sau sponsori ;

f) premii,diplome,medalii

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate.

h) unitatea noastră de învăţământ acordă următoarele premii de onoare:

-diplomă de fidelitate : elevilor care au urmat cursurile şcolii noastre –clasele I-XII

-diplomă de merit :elevului/elevilor care a/au obţinut cea mai mare medie generală în învăţământul liceal(clasele IX-XII) ;

-titlul «Şef de promoţie » elevului care obţine media finală cea mai mare , rezultată din media claselor de liceu şi media examenului de bacalaureat .Acest titlu va fi decernat în cadrul festivităţii de deschidere a anului şcolar următor.

e).Sancţiuni

Art.66.(1)Elevii care săvârsesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare,inclusiv regulamentele şcolare ,vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora(conformart.147-163 din ROFUIP)

(2) Sancţiunile care se pot aplică sunt următoarele :

a) observaţia

b) avertismentul

c) mustrare scrisă;

d)retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursă profesională;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea.

(3)Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplícate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

Art.67.(1)Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător.

Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplică o sancţiune mai severă

2)Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte pentru abaterile cuprinse în art.64 alin.2 .

Art. 68. (1) Avertismentul în faţă clasei şi/sau în faţă consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplică o sancţiune mai severă.

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte.

Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri:

•perturbarea orelor de curs;

•manifestări zgomotoase pe timpul pauzelor pe holuri sau în sălile de clasă;

•părăsirea clasei fără aprobarea cadrului didactic;

•staţionarea pe coridoare şi în curtea şcolii în timpul orelor de curs.

•fraudă sau tentativă de fraudă dovedite la examinările scrise sau orale,

pentru care se acordă notă 1.

•alte abateri cuprinse în art.64 alin.3 şi alin.4

Art.69.(1)Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.

(2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(3)Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.

(4)Mustrarea scrisă este redactată de profesorul pentru profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unitatiide învăţământ;documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.

(5)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.

(6)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare,

(7) Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri:

•recurgerea la gesturi indecente în relaţia cu colegii;

•limbaj trivial faţă de colegi;

•nerespectarea atribuţiilor de elev de serviciu pe clasa sau pe şcoală;

•refuzul repetat de a purta şi prezenţa carnetul de elev;

•prezenţa la orele de curs a elevilor care nu aparţin clasei respective, fără acordul cadrului didactic;

•aducerea şi difuzarea în şcoală a unor materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţă şi intoleranţă;

•utilizarea telefoanelor mobile, a căştilor, a tabletelor în timpul orelor;

•fumatul în incinta şi perimetrul şcolii;

•prezentarea la şcoală sub influenţă băuturilor alcoolice;

•distrugerea carnetelor de elevi, a manualelor şcolare;

•desenarea/pictarea cu marker, cu spray colorat, cu vopsea pe: mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc.

•limbaj trivial faţă de personalul didactic şi nedidactic;

•facilitarea pătrunderii în incinta şcolii a unor persoane străine în scopul rezolvării unor conflicte;

•părăsirea şcolii, în timpul orelor de curs sau în pauze, fără aprobarea dirigintelui / directorului sau profesorului de serviciu.

 

organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea procesului de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor

•filmarea unor persoane fără acordul acestora/difuzarea înregistrărilor sau a unor materiale cu caracter obscen sau pornografic

•alte abateri cuprinse în art.64 alin.1 din prezentul regulament

(8) Pentru abaterile menţionate la alineatul (7), notă la purtare va fi scăzută cu 1-3 puncte, în funcţie de gravitatea faptei.

(9) Abaterile repetate pentru utilizarea telefoanelor mobile sau menţinerea acestora în stare de funcţionare în timpul orelor de curs vor fi însoţite de scăderea notei la purtare, la prima abatere se reține telefonul( i se dă cartela și se va da părinților), iar la următoarea abatere se va reține si I se va da la sfârșitul anului școlar( fără cartelă)Dacă se încalcă frecvent această normă, profesorul/dirigintele va confisca telefonul, fără cartelă,iar dirigintele îl va înapoia părinţilorla sfârșitul anului școlar.

(10) Elevii care sunt prinşi fumând în clădirile şcolii şi în incinta acesteia vor fi sancționați conform legii antifumat.

(11) Sancţiunea prevăzută la articolul (10) se aplică şi elevilor care aruncă gunoaie sau consumă seminţe în curtea şcolii, în sălile de clasa sau pe coridoarecu scăderea mediei la purtare.

Art.70. - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral.

(3)Sancţiunea se aplică pentruabsenta repetată de la ore.

(4) Nota la purtare se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, conform prevederilor prezentului Regulament.

Art.71. - (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă în cadrul unităţii de învăţământ.Activitatea pe care o desfasoara elevul este stabilita de catre director, la propunerea consiliului clasei si se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale ROFUIP. Sanctiunea este insotita de obligatia desfasurarii de activitati in folosul

comunitatii scolare. Activitatile desfasurate trebuie sa fie adecvate varstei si sa nu puna in pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevului sanctionat.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau alanului şcolar.

 (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral

5) Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri:

(a)

•ameninţări şi bătăi între elevi fără urmări corporale

•însuşirea unor bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin

•alte fapte grave.

(b)

•pentru bătaie cu urmări corporale,cât şi pentru recidive în acte de violenţă

•tăinuirea dovedită se sancţionează cu măsură aplicată făptaşului,dacă se referă la fapte care pun în pericol viaţă şi integritatea corporală a elevului

(6) Pentru abaterile menţionate la alineatul (5 a), notă la purtare va fi scăzută cu 2 puncte,iar pentru abaterile menţionate la alineatul (5b),se acordă notă 4 la purtare pentru elevii implicaţi

Art.72.-(1) Mutarea disciplinară la o clasa paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, se propune de catre consiliul clasei, se aprobă de catre consiliul profesoral si se aplica prin inmanarea, in scris si sub semnătură, a sancţiunii, de catre invatamantul profesorul diriginte /director, părintelui, tutorelui sausustinatorului legal al elevuluiminor sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(3)Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învatamânt la care finalizeaza cursurile semestrului din anul scolar respectiv.

(4) Sancţiunea se aplică pentru abateri grave repetate.

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte.

Art.73. - (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de către diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studio sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, se semnează de catre acesta si de catre director şi se înmânează sub semnătură, părintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral.

5) Pentru elevii claselor a IX-a - a X-a, preavizul de exmatriculare va fi înlocuit cu avertisment şi scăderea corespunzătoare a notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral.

(6)Pentru absenţe nemotivate notele la purtare vor fi scăzute astfel:

•Între 10-19 absenţe nemotivate sau 10% absenţe nejustificate din numărul

de ore pe semestru la o disciplină - 1 punct

•Între 20-29 absenţe nemotivate - 2 puncte

•Între 30-39 absenţe nemotivate - 3 puncte

•Între 40-59 absenţe nemotivate - 4 puncte

•Între 60-79 de absenţe nemotivate - 5 puncte

•Între 80-99 de absenţe nemotivate - 6 puncte

•Peste 100 absenţe nemotivate - 7 puncte

 

Art.74. - (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere,pentru o perioada de timp.

(3)Sancţiunea de exmatriculare nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu

Art.75. - (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament, de ROFUIF, sau apreciate că atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe un an şcolar.

(3) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea preavizului de exmatriculare.

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(5) Sancţiunea se comunica, de către directorul unităţii de învăţământ,în scris şi sub semnătură, părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral.

(7) Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri:

•depăşirea numărului de 40 de absenţe nemotivate ( clasele a XI-a, a XII-a)

•jigniri grave aduse cadrelor didactice şi alte fapte foarte grave.

Art.76. -(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului,pentru abateri deosebit de grave, apreciate că atare de către consiliul profesoral.

(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunica, de către directorul unităţii de învăţământ,în scris şi sub semnătură, părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral.

6) Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri:

•introducerea de droguri,alcool,etnobotanice, de arme de orice tip în perimetrul şcolii

•consumul de droguri, alcool,etnobotanice şi comercializarea acestora

•lansarea anunţurilor false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ

•violenţă fizică faţă de cadrele didactice

•distrugerea de cataloage, foi matricole, diplome, atestate, certificate şi alte acte de studii

•deteriorarea gravă a patrimoniului şcolii

•alte fapte foarte grave

(7) Pentru elevii claselor IX-X abaterile cuprinse la punctul (6) sunt sancţionate cu

scăderea notei la purtare la 2(doi)

Art.77. - (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioada de 3-5ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educatiei naţionale, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune; in acest sens, directorul unitatii de invatamant transmite MENCȘ, propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sanctionare.

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi inregistrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunica de către MENCȘ în scris, subsemnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(6) Sancţiunea se aplică pentru fapte a căror gravitate pune în pericol integritatea morală şi fizică a elevilor şi/sau personalului şcolii, derularea normală a actului instructiv-educativ.

Art.78.-(1)Masura complementara privind scaderea notei la purtare asociata uneia dintre sanctiunile mentionate la articolele 69-71 se poate anula daca elevul sanctionat dovedeste un comportament ireprosabil, până la incheierea semestrului/anului scolar.

(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a masurii privind scaderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicat sanctiunea.

Art.79. - (1) Elevii care se fac vinovati de sustragerea/ deteriorarea/distrugerea bunurilor unitatii de invatamant sunt obligati, personal sau prin parintii, tutorii sau sustinatorii legali sa acopere, in temeiul raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al raspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparaţiilor sau, după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea material devinecolectiva, revenind întregii clase/claselor.

 

1.a) Distrugerea involuntară a bazei materiale atrage după sine remedierea pagubei în 48 de ore, fără scăderea notei la purtare, în caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare cu un număr de puncte stabilit de diriginte, în funcţie de valoarea pagubei precum şi recuperarea pagubei ;

(1.b) Distrugerea voluntară a bazei materiale atrage după sine remedierea pagubei în 48 de ore, dar şi sancţionarea elevului prin scăderea notei la purtare de către diriginte, în funcţie de gravitatea faptei precum şi recuperarea pagubei ;

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, vor achita de 5 ori contravaloarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3) elevii pot fi sancţionaţi în conformitate cu dispoziţiile art.66 din prezentul regulament.

Art.80.-(1) Contestarea sanctiunilor prevăzute la Art.66, cu exceptia exmatricularii din toate unitatile de învatamânt, se adresează, de catre parinte, tutore sau sustinator legal/elevul major, înscris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sanctiunii.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestată, înscris, la MENCȘ, in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sanctiunii.

(2)Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.Hotărârea de soluţionare acontestatieiestedefinitivasipoate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenta.

(3)Contestatia prevazuta la alin. (2) reprezinta procedura prealabila reglementata de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

c.-(l) Toate abaterile grave vor fi trecute în REGISTRUL INCIDENTELOR şi vor fi aduse la cunoştinţă conducerii şcolii, dirigintelui/învăţătorului, consiliului clasei şi părinţilor elevilor implicaţi.În registrul incidentelor se specifică încălcarea regulilor de conduită şi măsurile care au fost luate faţă de persoanele implicate(conform PO /01.10.2014 pentru diminuarea fenomenelor deviolenţă/accidentelor din unităţile de învăţământ)

(2)În funcţie de gravitatea sancţiunii înregistrate se organizează comisii de anchetă care vor aduce la cunoştinţă inspectorului de management instituţional raportul scris după finalizarea anchetei Acest raport va fi descărcat şi în registrul incidentelor.(conform PO/15.10.2014 pentru diminuarea actelor de încălcare a legislaţiei în unităţile de învăţământ).

f).Evaluarea rezultatelor invatarii.Incheierea situatiei scolare

Art.81 Evaluarea, având drept scop orientarea şi optimizarea învăţării ,se realizează conform legii la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire ( conform art. 122 ;183-209 din ROFUIP).

alin.1.În spiritual dreptului la o evaluare obiectivă, elevul sau, după caz,părintele,tutorele sau susţinătorul legal,are dreptul de a contesta rezultatele evaluării,solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia,în prezenţa elevului şi a părintelui,tutorelui sau susţinătorului legal,în termen de 5 zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/tutorele sau susţinătorul legal pot urmăpaşii următori prevăzuţi în ROFUIP art.122 (2)-(9).

 

 

alin.2. Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplină religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia,din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. Acestor elevi li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea

Consiliului de administraţie(art.196 din ROFUIP).

In timpul orelor de religie ,elevii ce nu frecventeaza aceste ore, vor desfasura activitati educative in sala de lectura. Acestia vor fi monitorizati de invatatorul clasei /profesorul de serviciu.

alin.3.Elevii liceelor pedagogice care obţin la purtare media anuală mai mică de 8,00,nu mai pot continuă studiile la aceste profiluri.Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere pentru anul şcolar următor la alte profiluri (art.197 (2) di ROFUIP)

d) Transferul elevilor

Art.82 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta ,de la o unitate de învăţământ la alta,de la o filieră la alta, de la un profil la altul, în conformitate ce ROFUIP –art.219-230

Art. 83 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

alin.1.Elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului elev admis la specializarea la care solicită transferul

alin.2.Elevii din clasele aX-a- aXII-a se pot transfera dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicit transferul .

alin.3.Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de stat,în condiţiile prezentului regulament.

alin.4.Transferurile se efectuează în perioada intersemestriala sau a vacanţei de vara. Transferurile se pot efectua în timpul semestrelor,cu respectarea prevederilor prezentului regulament,în mod excepţional pentru situaţiile prevăzute de art.225alin.3 din ROFUIP.

Art. 84 În învăţământul liceal ,aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera,specializarea este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţa.

Art.85 În cazul transferului pe parcursul anului şcolar,părintele,tutorele sau susţinătorul legal al elevului îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului,la disciplinele opţionale,la unitatea de învăţământ primitoare.

c) Încetarea exercitării calităţii de elev

Art. 86 Încetarea exercitării calităţii de elev se face la absolvirea formei de învăţământ la care a fost înscris/ admis elevul..

Art. 87 Calitatea de elev încetează în momentul exmatriculării fără drept de

reînscriere sau în cazul retragerii la cerere, a elevului. În acest caz cererea trebuie

semnată de părinţi sau susţinătorul legal, în prezenţa dirigintelui

VI.CURRICULUM – MARKETING EDUCATIONAL

ART.88.Colectivele de catedră cu membrii catedrelor de specialitate, vor elabora curriculumul la decizia locală , vor stabili grupele şi numărul disciplinelor opţionale din CDL, având în vedere :

-utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane existente;

-interesele elevilor;

-pregătirea personalului didactic;

-interesele şi cererea educativă a comunicării locale.

Pentru disciplinele opţionale, propuse pentru a face parte din CDL în anul şcolar următor, profesorii propunători vor elabora programe ce vor fi discutate încomisiile metodice ale catedrelor, supuse aprobării Consiliului pentru curriculum şi apoi prezentate, de către şeful de catedră sau propunător, spre aprobare inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt,cel mai târziu până la 1 iunie anul şcolar în curs.

Stabilirea grupelor de elevi ce vor urmă cursurile unei discipline opţionale din cadrul CDL se face pe baza opţiunii scrise a elevilor, astfel încât fiecare elev să aibă în orar cel puţin numărul minim de ore stabilit prin planul cadru de învăţământ, dar, în acelaşi timp, să se evite formarea de grupe prin cuplarea a două sau mai multe clase.

În cazul în care opţiunile elevilor unei clase sunt extrem de diversificate, neputându-se formă grupe de studiu, dirigintele clasei şi Consiliul Profesorilor clasei vor asigura consilierea elevilor şi părinţilor acestora pentru reorientarea opţiunilor în funcţie de cerinţele lor educative dar şi de necesităţile şi posibilităţile momentului.

Art.89. Colectivele de catedră vor constitui parcursuri individuale de învăţare corespunzătoare intereselor elevilor.

Art.90. Proiectarea didactică se va efectua făcându-se trecerea de la centrarea pe conţinuturi la cea pe competenţe şi deprinderi.

Strategiile didactice vor plasa elevul în centrul preocesului didactic şi educaţional.

Art.91.Construirea schemelor orare şi orarului se vor face ţinând cont de personalitatea pe care doreşte să o construiască şcoală, axându-se pe competenţe cognitive, sociale şi de execuţie.

Art.92. Consiliul pentru curriculum elaborează, pe baza ofertelor colectivelor catedrelor şi ariilor curriculare, un proiect curricular prin care se stabileşte oferta curriculară a şcolii.

Art.93. Oferta curriculară a şcolii, pentru anul şcolar următor va fi făcută public cel mai târziu la începutul semestrului al ÎI- lea al anului şcolar în curs.

Art. 94. Oferta şcolii va fi produsul final al acţiunilor de marketing întreprinse de întregul colectiv de cadre didactice al şcolii sub coordonarea Consiliului pentru curriculum. În acest sens se vor întreprinde urmtoarele acţiuni:

a) Realizarea unui studiu de nevoi, având că obiectiv stabilirea ofertei adecvate nevoilor profesionale şi educaţionale ale comunităţii locale prin deplasări şi întâlniri cu elevii claselor a VIII-a şi părinţii acestora.

b) Studii de poziţionare, care au că finalitate determinarea exactă a domeniilor în care celelalte licee din localitate au oferta educaţională;

c )Studii de piaţă prin care se vor identifica nevoile, motivaţiile şi atitudinile celor interesaţi de oferta;

d) Studii de implementare şi dezvoltare a şcolii pe baza de caracteristici sociale şi culturale, de criterii demografice ale populaţiei vizate (Orașul Corabia şi comunele învecinate)

Art.95. Promotionarea, publicitatea ofertei se va realiza prin :

-Prezentarea în faţa părinţilor şi elevilor claselor a VIII-a

-Broşura şcolii;

 

 VII. ASIGURAREA SIGURANTEI ELEVILOR SI PERSONALULUI DIN

               Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia

Art.96 .Situaţia unităţii de învăţământ

a) Amplasarea unităţii de învăţământ

Unitatea de învăţământ este situată pe str. București nr. 27.Vecinii sunt :

Str. București, spre est,str. Florea Geară spre Sud. ;

 b) Date referitoare la numărul elevilor:TOTAL 765 elevi

Învăţământ liceal :624 elevi

Învățământ professional:121 elevi

Învățământ postliceal:20 elevi

c) Date privind siguranţă civică în zona unităţii de învăţământ :

Şcoala are 3 porţi (P1,P2 , P3). Pază este asigurată de cei 5 paznici ai şcolii.

Poartă P1și P2(spre str.București ) este de acces pentru elevi,profesori,părinţi,personalul şcolii şi persoane străine ;intrarea se face pe baza de legitimare(carnet de note,C.I.,B.I.) ;persoanele străine sunt scrise în caietul de evidenţă .

Poartă P3 (spre str.Florea Geară) este de acces pentru maşinile de aprovizionare- furnizori , gunoi.Poartă P1 va fi utilizată de către elevi,în funcţie de finanţarea existenţa , numai în anumite intervale de timp ,dimineaţă , prânz şi seară la intrarea/ieşirea elevilor din program.

Art. 97 Organizarea activităţii unităţii şcolare privind creşterea siguranţei civice,a pazei bunurilor şi a valorilor unităţii.

a). Serviciul pe şcoală al personalului didactic se efectuează astfel:

  -primul schimb între orele 7,45-14,30( un cadru didactic, profesor, în corpul A şi profesori învăţământ primar , în corpul B şi internat) ;

  -al doilea schimb între orele 14,30-20,00( două cadre didactice, profesori).

Efectuarea serviciului pe şcoală cu responsabilitate este obligatorie.Fiecare cadru didactic va efectua un anumit număr de zile de serviciu, în concordanţă cu norma didactică şi constituie o sarcină suplimentară consemnată în fişa postului

Atribuţiile profesorului de serviciu /învăţătorului sunt precizate în R.O.I,după cum urmează :

-se prezintă la şcoală la ora stabilită pentru preluarea serviciului ;

-ia legătura cu elevii de serviciu pe şcoală,stabilind pentru fiecare elev în parte atribuţiile zilei ;

-supraveghează elevii în timpul pauzelor , pe coridoare şi în curtea şcolii;

-semnalează conducerii şcolii problemele legate de prezenţa cadrelor didactice la ore ;

-verifică securitatea bunurilor ,a cataloagelor şi a condicilor din cancelaria cadrelor didactice;

rezolvă orice problemă apărută în timpul programului de serviciu;

-la încheierea programului întocmeşte procesul verbal în care consemnează detaliat constatările făcute în timpul serviciului , dar şi propunerile personale legate de desfăşurarea acestuia;

-monitorizează respectarea ROI.

-nu permite intrarea în cancelarie a persoanelor străine şcolii , a elevilor(excepţie elevul de serviciu , cât şi a personalului nedidactic din şcoală (decât în situaţii speciale );

-în măsura în care este posibil , asigură suplinirea orelor neacoperite(dacă nu se pot suplini orele de către membrii catedrei );

b) atribuţii speciale privind creşterea siguranţei civice conform adreselor……:

-La primul Consiliu profesoral, conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă cadrelor didactice şi personalului nedidactic prevederile PO pentru accesul în unitate a persoanelor străine şi rolul profesorului de serviciu.

-La preluarea serviciului profesorul de serviciu verifică prezenţa cadrelor didactice şi asigură înlocuirea celor absenţi (personal sau cu alte cadre didactice aflate în şcoală şi care nu au activitate).

-Verifică prezenţa elevilor de serviciu conform planificării şi prezenţa ecusonului specific la aceştia..

-Monitorizează pauzele elevilor în zonele specificate în planificare.

-La predarea serviciului consemnează în caietul de predare/primire a serviciului evenimentele deosebite din timpul serviciului, verifică existenţei cataloagele şi condicile de prezenţa.

-La solicitarea administratorului/magazionerului, va participa la recepţia mărfurilor alimentare scoase din magazie şi predate la bucătărie.

-Va anunţa conducerea şcolii de orice situaţie conflictuală apărută.

-În cazul în care vizitatorii nu respectă reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi la locul stabilit  pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală, profesorul de serviciu va anunţa conducerea unităţii .

Stabilirea modului de acces în unitate,conform procedurilor.

1. Accesul în unitatea şcolară Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia este permis persoanelor străine (părinţi,reprezentanţi legali) numiţi vizitatori ,doar în orele de consultaţii cu părinţii ( în cazuri de forţă majoră se va permite accesul părinţilor conduşi de profesorul de serviciu), în cazul în care

aceştia doresc să se întâlnească cu un cadru didactic. Dacă vizitatorul solicită un alt departament el va putea intra în intervalele de lucru cu publicul afişate la poartă (director,director adjunct,administrator, contabilitate şi bibliotecă)

2.Accesul vizitatorilor se face prin poartă 1 din str.București.de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală

 

de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.

 

3. Paznicul are obligaţia să legitimize vizitatorul şisă consemneze în Registrul pentru evidenţă accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii şcolare următoarele date : nume şi prenume,seria şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, ora intrării, ora ieşirii.

4. Paznicul are obligaţia de a da vizitatorilor ecuson de acces pe care acesta este obligat să-l poarte pe toată durata vizitei şi să-l înapoieze la plecarea din şcoală.

5. Ecusonul de acces are modelul stabilit de conducerea unităţii şcolare , consemnat în Regulamentul de Ordine Interioară, şi vizat pentru anul şcolar în curs.

6. Paznicul anunţă următoarele persoane :

- director,director adjunct ,contabil,secretar,administrator – dacă vizitatorul doreşte să meargă la unul din aceste departamente, numai în intervalul destinat lucrului cu publicul (director,director adjunct,secretariat,administrator,contabilitate).

7. La plecarea din şcoală vizitatorul returnează ecusonul.

8. În situaţia în care în şcoală se organizează o şedinţă cu părinţii, serbări, etc. dirigintele va lăsa la poartă lista nominală a persoanelor invitate, cu specificarea locului şi orei şi va însoţi grupul la locul de desfăşurare. În această situaţie agentul de pază/paznic procedează pentru fiecare părinte conform articolelor 3 şi 4 din prezenţa PO.

9. În cazul în care la poarta 1 se prezintă organe de control (Poliţie, I.S.J. Primărie etc.) paznicul va respecta articolele 3şi4 şi va anunţa telephonic secretariatul. O persoană din acest department îi va însoţi de la poartă la directorul şcolii.

10. Accesul elevilor în şcoală se face pe poarta 1 şi după caz poarta 2, numai dacă aceştia prezintă la controlul paznicului ecusonul de acces cu modelul stabilit de conducerea şcolii, consemnat în ROI şi vizat pe anul şcolar în curs sau carnetul de elev.

11. Personalul şcolii ( didactic auxiliar , nedidactic, cabinetul medical, logoped ) vor folosi ca poartă de acces numai poarta 2 .

12. Poartă 1-mică (str.București ) va fi folosită de elevi şi va fi descuiată numai în intervalele 7:10- 13.20 și 13.30-18.40 de luni pana vineri 

Poartă 3-mare, se va descuia/încuia de către paznic doar pentru masinile de aprovizionare şi cele pentru gunoi etc.

13. Paznicul nu va permite elevilor să-şi petreacă pauza în afara perimetrului şcolii.

14. Pentru cazurile speciale : copii cu probleme de deplasare,  şcoala le va elabora ecusoane speciale pe care le vor purta la vedere pe toată perioada în care se află în perimetrul şcolii.

15. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective,

de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.

 

 

16. Accesul părinţilor/reprezentaţilor legali în incintele şi în clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar este permis în următoarele cazuri :

a) la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţilor de invatamant preuniversitar;

b) la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar;

c) pentru rezolvarea unor probleme la actele/documentele de studii sau alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul secretariatului unităţii de învăţământ preuniversitar,al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unităţii de invatamânt;

d) la întâlnirile solicitate de părinţi, reprezentanţi legali, programate de comun acord cu profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ;

e) la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participle părinţi/reprezentanţi legali;

17. Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ.

18. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante- lacrimogene sau usor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

19.Se interzice intrarea în unitatea de învăţământ a persoanelor care au ca scop comercializarea diferitelor produse, colectare fonduri de ajutor etc.

c). Registrul de evidenţă de la poartă 1 impune completarea următorului tabel :

 

 

 

 

Data

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele vizitatorului

BI/CI

Ora intrării

Compartimentul solicitat

Ora ieșirii

Semnătura intrare

Semnătura ieșire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d). Asigurarea pazei permanente cu personal specializat

Serviciul de pază şi ordine este asigurat permanent în perioada desfăşurării procesului educativ ,

paznicii şcolii astfel :

-Poartă 1 : 15.30– 7:00 /7.00-15.30 (ZILNIC)

-Poartă 2 : conform programului de mai sus.

-Poarta 3: conform programului de mai sus

e). Asigurarea împrejurimilor corespunzătoare spaţiului de învăţământ şisecurizarea clădirii unităţii de învăţământ

Terenul pe care sunt construite clădirile şcolii-liceu,şcoală consolidată,cantină şibiblioteca este împrejmuit cu :

-gard zidit înalt de 2,5 m cu 1 poartă  de acces aflat pe str. Florea Geară şi cu vecinii din zona deNord;

 

-gard zidit şi fier forjat de 1,5 m spre str. București cu  2 porți de acces.

f). Asigurarea iluminatului corespunzător în jurul clădirilor apartinand unităţii de învăţământ.

Străzile din jurul şcolii(București și Florea Geară) sunt luminate corespunzător.În curtea şcolii iluminatul se face cu lămpi exterioare.

g)Elevilor nu li se permite accesul în şcoală dacă nu prezintă carnetele de note/legitimaţii prin care dovedesc că sunt elevi ai acestei unuitati şcolare.

h) toate cadrele didactice au obligaţia de a înştiinţa conducerea şcolii în cazul constatării unor abateri de la ROI.

i) Stabilirea modului în care realizează informarea operativă a poliţiei despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică ,precum şi prezentarea nejustificată a unor persoane în şcoli sau în apropierera acestora sau care încearcă să racoleze elevi în vederea consumului sau comercializării de droguri.

Atât paznicii cât şi personalul şcolii,didactic şi nedidactic sau auxiliar au obligaţia de a informa poliţia despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică ,precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în apropierea acesteia ,persoane care ar putea racola elevi în scopuri nelegale, dupa informarea prealabilă a conducerii şcolii .

  Numerele de telefon ale Secţieide POLIŢIE Corabia şi ale poliţiştilor de PROXIMITATE sunt afişate în şcoală atât în cancelarie cât şi la avizierul elevilor ,pentru a fi la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor.

Tel. Secţia de poliţie 0249/561121

Tel .poliţist de proximitate Nica Aurel–

j). Popularizarea în cadru organizat ,în incinta unităţilor de învăţământ ,a cazurilor instrumentate de poliţie privind fapte antisociale comise de elevi şi comunicarea măsurilor adoptate este interzisa .

 În timpul anului şcolar ,poliţiştii de proximitate realizează activităţi de informare privind legislaţia referitoare la delicvenţa juvenilă.Sunt programate activităţi la orele de dirigenţie ale claselor liceu,mai frecvente la clasele unde apar probleme de disciplină.Aceste activităţi îşi propun prevenirea actelor de indisciplina în timpul derulării procesului instructiv educativ cât şi în afara orelor de curs în apropierea şcolii.Elevilor li se prezintă legislaţia în vigoare privind delicvenţa juvenilă,cazuri de delicventi ,au loc discuţii la care participa elevii claselor,prof. diriginţi şi poliţiştii de proximitate.

l) Crearea unei baze de date la nivelul unităţii şcolare privind situaţia elevilor potenţiali problema a elevilor despre care există date că frecventează anumite cercuri şi medii dubioase şi punerea lor la dispoziţia organelor abilitate.( în cadrul bazei de date legate de disciplină şi frecvenţa

m) Se respectă codul de conduită al personalului didactic,nedidactic şi auxiliar care impune o ţinută morală şi profesională demnă,în concordanţă cu valorile educaţionale transmise elevilor.

Art.98 Măsuri disciplinare şi sancţiuni.

Atribuţiile din fişa individuală a postului sunt obligatorii.

Nerespectarea acestora şi neîndeplinirea sarcinilor suplimentare conduce,după caz,la diminuarea calificativului sau alte sancţiuni stabilite conform legislaţiei în vigoare.

VIII. BAZA MATERIALA SI FINANTAREA UNITATII SCOLARE.

Art.99 Baza materială cuprinde spaţiile pentru procesul de învăţământ, mijloacele de învăţământ aferente, biblioteca, laboratoare, terenuri, cantină, internat şi orice alt obiect de patrimoniu destinat învăţământului.

Art. 100 Directorul unităţii se preocupă de întreţinerea şi administrarea bazei didactico-materiale, de îmbunătăţire condiţiilor necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ.

Art. 101 Dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ se face pe baza normativelor de dotare stabile de MENCS, conform specificului unităţii de învăţământ şi cerinţelor programelor şcolare .

Art. 102 MENCS şi Primăria Corabia asigură întreaga bază material necesară funcţionării în bune condiţii a unităţii.

Art.103 Întregul proces de învăţământ este finanţat de la bugetul de stat şi de bugetul local.

Art.104 Şcoala poate beneficia şi de alte surse de venituri în condiţiile legii: venituri proprii obţinute prin închirierea unor spaţii nefolosite în procesul de învăţământ, subvenţii, donaţii şi sponsorizări, taxe de la persoane fizice şi juridice.

Art.105 Bunurile aparţinând şcolii se pot transfera de la o şcoală la alta, în interesul reciproc al desfăşurării procesului de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie şi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Art.106 Închirierea bunurilor şi spaţiilor, temporar nefolosite în procesul instructiv- educaţional se face numai pe baza de contract, conform normativelor MEC, în vigoare şi cu avizul Consiliului Local Corabia.

Art.107 Planul de venituri şi cheltuieli se propune şi se discută în Consiliul de administraţie.

 

IX INTERNAT – CANTINĂ

Art.108 Internatul şi cantina şcolii funcţionează conform structurii anilor şcolari.

 

Art.109

a) În cămin pot fi cazaţi elevi ai Colegiului Tehnic ”Danubius” Corabia, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează, elevii de la altă unitate şcolară din municipiu( în funcţie de numărul de locuri, cu obligaţia de a respecta Regulamentul de Ordine Interioară a căminului, în limita locurilor;

 

 

Administratorul şcolii şi personalul din subordinea sa, pedagogul şisupraveghetorul de noapte îşi v or îndeplini atribuţiile din fişa postului şi vor respecta toate deciziile date de conducererea şcolii, vor avea o conduită civilizată în relaţiile cu personalul şcolii, elevi, părinţi şi persoane din afara şcolii

 

b) Toţi elevii care locuiesc la cămin au obligaţia să-şi cumpere cartelă de masă la cantină şcolii.

c) Cartelele pentru masă pot fi cumpărate integral pentru o luna sau pentru masa de prânz,costul fiind achitat cu o zi în avans. La cantină masa este servită de luni până vineri.

Art.110 Regia de cămin şi regia de cantină se stabilesc în Consiliul de administraţie , sume care vor fi indexate conform normelor în viguare.

Costul mesei zilnice se negociază cu elevii trimestrial.

Art.111 Cantina şcolii poate fi închiriată, pe baza de contract , unor personae fizice sau juridice, în vederea organizării unor mese festive, suma aprobandu-se la începutul anului şcolar în Consiliul de administraţie, ea putând fi modificată, în funcţie de rata inflaţiei, trimestrial .

Art.112 În perioada wekendurilor si vacanţelor căminul poate fi închiriat unor grupuri organizate de elevi, studenţi sau lucrători. Costul cazării va fi în funcţie de situaţie. Administratorul şi personalul din subordinea sa, pedagogul si supraveghetorul de noapte au obligaţia de a acţiona în scopul preîntâmpinării distrugerii sau degradării mobilierului, bunurilor şi clădirilor din dotare şi de recuperare a daunelor produse. În caz contrar , pagubele vor fi suportate de către administratorşi personalul din subordine, pedagog, respectiv supraveghetor de noapte.

 

X. PARTENERIAT SCOLAR

Art. 113 La începutul fiecărui an şcolar se constituie comitete de părinţi la nivelul clasei şi pe unitate. Atribuţiile şi modalitatea de acţiune ale acestora sunt în conformitate cu Regulamentul comitetelor de părinţi elaborat de MENCS. Comitetele de părinţi de la nivelul claselor şi al unităţii îşi vor aduce contribuţia la stabilirea ofertei curriculare şi educaţionale a şcolii, fiind consultate şi antrenate în desfăşurarea tuturor acţiunilor reprezentând activitatea cu şi pentru elevi.

Art.114 Şcoala poate stabili relaţii de schimb şi parteneriat cu unităţi similare din ţară şi din străinătate, asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive, organism guvernamentale şi nonguvernamentale. Şcoală rămâne deschisă colaboratorii şi cooperării cu toate organizaţiile culturale şi economice în vederea stabilirii unor relaţii în interesul procesului de învăţământ.

Art.115 Relaţiile de schimb cu unităţi şcolare din alte ţări se organizează numai cu acordul Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.

Art.116 Acţiunile de colaborare şi schimb cu unităţi şcolare din ţări pot cuprinde :

a) excursii şi schimburi de elevi pe perioada vacanţei;

b)organizarea de concursuri ştiinţifice, cultural artistice şi sportive.

c)Acţiuni de sprijin în caz de calamităţi naturale şi conflicte militare.

Art.117 În organizarea schimburilor dintre cele două unităţi şcolare , comitetele de părinţi vor acorda tot sprijinul adecvat din punct de vedere material.

Art.118Programele de colaborare şi schimb cu unităţi similare din străinătate sefac pe baza unui protocol şi invitaţie scrisă .De întreaga activitate răspunde directorul şcolii.

 

Art.119 Schimburile de elevi se vor organiza cu respectarea regimului de vize după caz şi programului de asistenţă medicală la standardele internaţionale. Grupurile de elevi care se deplasează peste hotare pe bază de convenţii încheiate, vor fi însoţite obligatoriu de cadre didactice care răspund de securitatea copiilor şi de realizarea programului schimbului.

Art. 120 Şcoala poate beneficia de ajutoare materiale din partea unor organizaţii internaţionale nonguvernamentale cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Gestionarea şi distribuirea mijloacelor de învăţământ primite că ajutoare va fi realizată de către Consiliul de administraţie. Aceste mijloace de învăţământ vor fi trecute în patrimoniul şcolii.

Art.121 Elevii, cadrele didactice sau foştii absolvenţi ai şcolii pot constitui fundaţii, societăţi , asociaţii sau ligi cu respectarea normelor legale şi cu condiţia acceptării statutului acestora de către directorul şcolii şi activităţile lor să completeze şi să susţină , prin forme specifice , munca educativă desfăşurată în şcoală.

Art.122 Activitatea fundaţiilor, societăţilor , asociaţiilor sau ligilor elevilor,cadrelor didactice sau ale foştilor absolvenţi ai şcolii se desfăşoară numai pe bazaunui statut înregistrat special şi recunoscut de membrii acestora.

Art.123 Activitatea fundaţiilor, societăţilor , asociaţilor sau ligilor elevilor,catedrelor didactice sau ale foştilor absolvenţi ai şcolii nu poate aduce atingere procesului instructiv-educativ, nu poate fi contrar intereselor şcolii şi nu poate provoca supraîncărcarea membrilor acestora sau sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale .

Art.124 Relaţiile cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi MENCŞ se desfăşoară în conformitate cu prevederile hotărârilor de guvern privind înfiinţarea MENCŞ, în baza Regulamentului de organizare a inspectoratelor şcolare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Art.125 Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, primărie, prefectură , consilii locale, servicii descentralizate ale ministerelor în profil teritorial.

Art.126 Relaţiile ce se stabilesc, de comerţ şi industrie, direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi comunitatea locală urmăresc, pe lângă sprijinirea efectivă a şcolii şi îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire, realizarea politicii de pregătire profesională a forţei de muncă pe plan local şi evaluarea în vederea certificării finale.

XI. DISPOZITII FINALE

Art. 127 Prezentul regulament intră în vigoare şi va fi respectat de către toţi elevii şi salariaţii Colegiului Tehnic ”Danubius” Corabia începând cu septembrie 2015,în urmă aprobării Consiliului de Adinistratie şi validării în Consiliul profesoral.

Art. 128 Prezentul regulament se completează cu fişele posturilor, programele manageriale, planurile de muncă ale fiecărui compartiment şi comisie, sarcinile profesorului şi elevilor de serviciu pe şcoală.

Art.129

a) Este interzis consumul băuturilor alcoolice în şcoală;

b)Este interzis cadrelor didactice fumatul pe holurile şcolii, în clase, birouri, laboratoare şi în curtea şcolii . Nerespectarea acestei prevederi se constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

c)Este interzisă ieşirea , pe poarta şcolii ,cu produse alimentare, de la cantina şcolii sau internat.Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform legii.

Art.130Achiziţionarea manualelor,auxiliarelor didactice etc. poate fi făcută doar de către părinţii elevilor la recomandarea cadrelor didactice şi cu acordul directorului instituţiei. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform legii.

Art.131 Controlul corporal sumar al elevilor se va efectua de către lucrătorii de poliţie în prezenţa comisiei de combatere a violenţei ,la solicitarea oficială a conducerii instituţiei de învăţământ şi numai în cazul în care există date şi indicia temeinice conform cărora asupra persoanelor vizate se află obiecte sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege şi care pot afecta starea de sănătate a elevilor /personalului şcolii.

Art.132 Prezentul regulament va fi prezentat întregului personal din şcoală, părinţilor şi elevilor.

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară 2016-2017

Are 26 pagini si 132 articole

Director,

Prof. Modan Octavia